top of page

The 3rd LAOHUN Student Field Trip


ຈຸດປະສົງການລົງຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດດົງໜາຍຄາຍ:

1. ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ມາ ອາຫານ, ອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ການໜູນວຽນຂອງອາຫານ...

(to learn about the sources of food , food safety, food security, and Food chain)

2. ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ສຶກສາ ບົດບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງມາດຕະຖານຕະຫຼາດ ຕໍ່ກັບຄວາມໜັ້ນຄົງທາງອາຫານ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ

(to learn and study the role and importance of the standard market to Food security and Food safety)

3. ເພື່ອສຶກສາບັນຫາ ແລະ ຫາຫົນທາງໃນການສົ່ງເສີມດ້ານຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຊື້ -ຂາຍ-ບໍລິໂພດຊີ້ນສັດປ່າ

(To study issues and find the solution for Food safety promotion and reducing wildlife meat buying-selling- consumption)


ຂອບເຂດການສໍາຫຼວດ:

ຄົ້ນຫາບັນຫາທີ່ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໜຶ່ງດຽວສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ:​

ຕະຫຼາດມີການຈັດສັນທີ່ດີຕ້ອງມີການແບ່ງພາກສ່ວນການຂາຍທີ່ຊັດເຈນບໍ? ແນວໃດ? ຫຼື ການຈັດສັນມີຜົນຕໍ່ຄວາມປອດດ້ານອາຫານ ຫຼື ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຄືແນວໃດ?

ຍັງມີວາງຂາຍຊີ້ນສັດປ່າບໍ່?

ທິດທາງການແກ້ໄຂ:

ຈະສ້າງຕະຫລາດໃຫ້ມີມາດຖານຄືແນວໃດ?

ໃນຖານະຊາວໜຸ່ມຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຊື້ຂາຍຊີ້ນສັດປ່າຄືແນວໃດ?​


ການນໍາສະເຫນີແນະ:

ຢາກເປັນກະບອກສຽງບອກເລົ່າຊວນເຊີນມະຫາຊົນໃນວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງອາຫານຄືແນວໃດ?

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page